Cán bộ & giảng viên Cán bộ & giảng viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

25 tháng 10, 2016

1. TS.Hoàng Vũ Hải

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Email: haihv0812@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

2. TS.Đào Lan Phương

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn

Email: lanphuong83vfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

3. NCS. Ths. Nguyễn Thị Bích Diệp

Chức vụ: Giảng viên

Email: diepdhln@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

4. TS. Hoàng Thị Hảo

Chức vụ: Giảng viên

Email: hoangthihao1978@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

5. Ths. Đỗ Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Email: hang.kto@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

6. Ths. Trần Thị Mơ

Chức vụ: Giảng viên

Email: motran.87@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

7. NCS. Ths. Võ Thị Phương Nhung

Chức vụ: Giảng viên

Email: phuongnhungvfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

8. Th.S. Trần Hoàng Long

Chức vụ: Giảng viên

Email: hoanglong.fuv@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

9. TS. Đoàn Thị Hân

Chức vụ: Giảng viên, Giám đốc TT Đào tạo, hỗ trợ và tư vấn DN

Email:  han.vfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 10. Phạm Thị Trà My

Chức vụ: Giảng viên

Email:  tramy18101987@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

11.Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung

Chức vụ: Giảng viên

Email: thuydung1688@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

12. NCS. Ths. Lưu Thị Thảo

Chức vụ: Giảng viên

Email: luuthao.vfu @gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

13. NCS. Ths. Nguyễn Thị Mai Hương

Chức vụ: Giảng viên

Email: nmh.vfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

14. NCS. Ths. Võ Thị Hải Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Email: haihienvfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

15. Ths. Đào Thị Hồng

Chức vụ: Giảng viên

Email: hongdao23990@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

16. NCS. Ths. La Thị Thắm

Chức vụ: Giảng viên

Email: latham.hvtc@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

17. Ths. Dương Thị Thanh tân

Chức vụ: Giảng viên

Email: duongthanhtanvfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

18. Th.S. Nguyễn Minh Thùy

Chức vụ: Giảng viên

Email: minhthuy.vnuf@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

19. TS. Trần Tuấn Việt

Chức vụ: Giảng viên

Email: viettrananu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân- Website

1. Th.S. Nguyễn Thị Lan Anh

Chức vụ: Giảng viên

Email: lananhnt0109@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

      update: 26/9/2019

Chia sẻ

Article Summary Article Summary