Bộ môn ngoại ngữ Bộ môn ngoại ngữ

CÁC HỌC PHẦN BỘ MÔN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN ĐẢM NHIỆM

31 tháng 10, 2016

 

 1. Tài chính tiền tệ                                                                              

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

               Điều kiện tiên quyết: Không

             Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản: chức năng tài chính tiền tệ và cấu trúc hệ thống tài chính trong nền kinh tế; hoạt động của thị trường tài chính, các tổ chức tài chính trung gian, hoạt động khu vực tài chính Nhà nước: ngân sách và chính sách tài khoá, hoạt động khu vực tài chính doanh nghiệp: vốn, nguồn vốn, quản lý vốn; hoạt động của hệ thống ngân hàng (ngân hàng thương mại, ngân hàng TW) nhằm ổn định tiền tệ, cung ứng vốn, dịch vụ thanh toán... cho nền kinh tế.

 

2. Nguyên lý thống kê                                                             

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

              Điều kiện tiên quyết: Xác suất thống kê

 

            Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Môn học này cung cấp hệ thống các phương pháp thu thập, xử lý thông tin bao gồm thông tin về số liệu và phân tích điều tra xã hội học, đặc biệt là hệ thống các phương pháp phân tích các hiện tượng và quá trình KTXH. Đó là việc phân tích bản chất của hiện tượng, của mối quan hệ giữa các hiện tượng, trên cơ sở đó dự đoán các mức độ của hiện tượng trong tương lai nhằm đưa ra những căn cứ cho quyết định quản lý bao gồm cả phân tích hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh nói riêng

3. Nguyên lý kế toán                                                                4 tín chỉ

            Số tín chỉ: 4 tín chỉ

            Điều kiện tiên quyết:

             Trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết kế toán như: bản chất, chức năng, yêu cầu, (nguyên tắc) của kế toán; hệ thống phương pháp kế toán, trình tự chung về  kế toán các yếu tố, các quá trình kinh doanh chủ yếu, các hình thức kế toán, tổ chức công tác và bộ máy kế toán.

4.Thống kê kinh tế                                                                              3 tín chỉ

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

              Điều kiện tiên quyết: Xác suất thống kê

            Trang bị những kiến thức cơ bản về thống kê kinh tế phục vụ cho tổng kết, đánh giá kết quả nền kinh tế.

5. Kế toán tài chính 1                                                             4 tín chỉ

            Số tín chỉ: 4 tín chỉ

            Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán

           

            Mô tả tóm tắt nội dung học: Môn học này nhằm trang bị cho SV kiến thức chuyên ngành về kế toán tài chính doanh nghiệp: Các khái niệm và nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận; nội dung tổ chức công tác kế toán các yếu tố của quá trình SXKD trong doanh nghiệp như: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán TSCĐ, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả, kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán vay, nợ trong DN, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo tài chính Môn học cũng bao gồm cả việc trang bị cho SV các kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng một phần mềm kế toán trong quá trình hạch toán các số liệu kinh tế tài chính, phục vụ cho yêu cầu công tác quản lý kinh tế.

 

6. Kế toán tài chính 2                                                              3 tín chỉ

           Số tín chỉ: 3 tín chỉ

           Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 1

 

            Mô tả tóm tắt nội dung học: Môn học này nhằm trang bị cho SV kiến thức chuyên ngành về kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp: Kế toán hoạt động kinh doanh thương mại; Kế toán hàng hóa xuất nhập khẩu; Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ; Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản; Kế toán doanh nghiệp nhận thầu xây lắp.

 

7. Kế toán quản trị                                                                   3 tín chỉ

 

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

       Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán

 

               Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về việc tổ chức thu thập, xử lý và sử dụng các thông tin kế toán để phục vụ  trực tiếp cho các hoạt động của bản thân doanh nghiệp. Cung cấp lý luận cơ bản về tập hợp và phân tích các chi phí sản xuất kinh doanh, tính toán, cung cấp các thông tin nội bộ phục vụ cho việc ra quyết định mang tính tác nghiệp ngắn hạn trong quản trị kinh doanh ở đơn vị cơ sở.

 

8. Kiểm toán                                                                              3 tín chỉ

 

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

      Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 1

 

Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kiểm toán và vận dụng những kiến thức đã học vào công tác quản lý kinh tế tài chính trong các doanh nghiệp và lĩnh vực công tác của mình sau khi ra trường

 

9. Thống kê doanh nghiệp                                                      3 tín chỉ

 

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

        Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê

 

             Trang bị những kiến thức cơ bản về thống kê doanh nghiệp phục vụ cho tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.

 

10. Kế toán ngân sách               3 tín chỉ

 

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

               Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán

 

               Mô tả tóm tắt nội dung học: Môn học này nhằm trang bị cho SV kiến thức cơ bản về kế toán ngân sách, nội dung kế toán ngân sách ở đơn vị cấp phát và đơn vị sử dụng ngân sách.

 

11. Kế toán hành chính sự nghiệp                                           3 tín chỉ

 

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

               Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán

 

            Mô tả tóm tắt nội dung học: Môn học này nhằm trang bị cho SV kiến thức cơ bản về kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán vật liệu, dụng cụ và sản phẩm, hàng hóa; Kế toán tài sản cố định; Kế toán thanh toán; Kế toán nguồn kinh phí hoạt động - Dự án - Quỹ cơ quan; Kế toán các khoản thu, chi trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và chế độ báo cáo tài chính.

 

12. Tài chính doanh nghiệp 1                                                  3 tín chỉ

 

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tài chính tiền tệ

 

            Cung cấp những khái niệm cơ bản, các kỹ năng phân tích trong quá trình ra quyết định về tài chính. Các chủ đề bao gồm phân tích rủi ro, lập kế hoạch tài chính, cơ cấu vốn, lượng giá và chi phí vốn.

 

13. Kế toán trên máy vi tính                                                     3 tín chỉ

 

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

              Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương, kế toán tài chính 1

 

            Mô tả tóm tắt nội dung học: Môn học này nhằm trang bị cho SV kiến thức cơ bản trong việc sử dụng một phần mềm kế toán trong quá trình hạch toán kế toán trong doanh nghiệp: Giới thiệu chung về cấu trúc và sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp; Kế toán tiền mặt; Kế toán tiền gửi ngân hàng; kế toán tài sản cố định; Kế toán vật tư; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán tổng hợp

 

14. Quản lý tài chính công                                                        2 tín chỉ

 

Số tín chỉ: 2 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tài chính tiền tệ

 

             Mô tả tóm tắt nội dung học: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công, các hoạt động quản lý tài chính công chủ yếu như: quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; tổ chức cân đối ngân sách nhà nước; quản lý các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước và quản lý hoạt động tín dụng nhà nước.

 

15. Phân tích kinh doanh                                                          3 tín chỉ

 

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê, kế toán tài chính 1

 

              Trang bị kiến thức cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh  trong doanh nghiệp: vị trí, chức năng, đối tượng và nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh động kinh doanh trong doanh nghiệp; phương pháp phân tích và để tiến hành phân tích hoạt động kinh đoanh trong doanh nghiệp; tổ chức và phân tích, đánh giá tình hình hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh ở các cơ sở sản xuất.

 

16. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp               2 Tín chỉ

 

Số tín chỉ: 2 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán

 

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về việc tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị như: Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ sách kế toán…

 

17. Kế toán ngân hàng                                                              3 tín chỉ

 

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán

 

               Môn học này nhằm trang bị cho SV kiến thức cơ bản về kế toán trong các ngân hàng, và việc vận dụng chế độ kế toán trong từng trường hợp cụ thể ở các ngân hàng

 

18. Thuế                                                                                       3 tín chỉ

 

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tài chính tiền tệ

 

              Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các loại thuế chủ yếu đối với doanh nghiệp, công tác quản lý, kế toán thuế, phục vụ trực tiếp cho các hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp.

 

19. Thị trường chứng khoán                                                    3 tín chỉ

 

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tài chính tiền tệ

 

               Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và sự vận dụng nó vào thực tế. Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận dụng một cách linh hoạt vào lĩnh vực công tác của mình hoặc nghiên cứu sâu hơn về thị trường chứng khoán.

 

20. Thanh toán quốc tế                                                              3 tín chỉ

 

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tài chính tiền tệ

 

               Môn học cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế như: Hối đoái; Các phương tiện thanh toán quốc tế; Cán cân thanh toán quốc tế; Các phương thức thanh toán quốc tê.

 

21. Phân tích tài chính doanh nghiệp                         2 tín chỉ

 

Số tín chỉ: 2 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tài chính doanh nghiệp 1

 

              Trang bị kiến thức cơ bản về phân tích tài chính  trong doanh nghiệp: vị trí, chức năng, đối tượng và nhiệm vụ phân tích tài chính trong doanh nghiệp; phương pháp phân tích và để tiến hành phân tích tài chính trong doanh nghiệp

 

22. Tài chính doanh nghiệp 2

 


Chia sẻ

CÔNG TRÌNH VÀ ẤN PHẨM KHOA HỌC - BỘ MÔN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

25 tháng 10, 2016

 

Đề tài các cấp BM đã tham gia:

1. Công tác viên đề tài cấp Bộ: Phương pháp định giá doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nông lâm nghiệp

2. Chù trì các đề tài cấp Cơ sở

 1. ThS Bùi Thị Sen; CTV Nguyễn Thị Bích Diệp : Đề tài: Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ cho Thực hành môn học Kế toán – Khoa Kinh tế và QTKD.
 2. NCS Hoàng Vũ Hải chù trì, CTV Đoàn Thị Hân: Tên đề tài: Xây dựng mô hình phòng thực hành kế toán ảo phục vụ thực hành thực tập  nghề kế toán cho sinh viên trường đại học lâm nghiệp
 3. Đề tài cấp cơ sở “Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực tự chủ tài chính trong đào tạo của trường Đại học Lâm nghiệp.” năm 2013 do THS Đào Lan Phương chủ trì, CTV Đỗ Thị Thúy Hằng.
 4. Đề tài cấp cơ sở “ Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại một số công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Phú Thọ” năm 2014 do THS Hoàng Vũ Hải chủ trì; CTV La Thị Thắm \.
 5. Đề tài:

Giáo trình Bài giảng BM viết và xuất bản

 1. Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp do thầy ThS Trần Ngọc Bình chủ biên
 2. Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh do thầy Nguyễn Xuân Đệ làm chủ biên
 3. Bài giảng Kế toán ngân sách năm 2014 do ThS Hoàng Vũ Hải chủ biên; ThS Đoàn Thị Hân; ThS Lưu Thị Thảo
 4. Bài giảng Tài chính doanh nghiệp năm 2014, ThS Đào Lan Phương và ThS Đỗ Thị Thúy Hằng.
 5. Bài giảng Kế toán tài chính 2. Năm 2015 ThS Bùi Thị Sen, ThS Hoàng Vũ hải, ThS Nguyễn Thị Bích Diệp
 6. Bài giảng : Nguyên lý kế toán năm 2016, ThS Đoàn Thị Hân, ThS Trần Thị Mơ
 7. Bài giảng Thống kê Kinh tế, 2016, ThS Nguyễn Thị Mai Hương, Võ Thị Hải Hiền
 8. Bài giảng Thống kê Doanh nghiệp, 2016, ThS Võ Thị Phương Nhung, CN Phạm Thị Trà My, ThS Võ Thị Hải Hiền.
 9. Bài giảng Tài chính tiền tệ, 2016, ThS Đào Lan Phương, ThS Đỗ Thị Thúy Hằng, ThS Hoàng Thị Hảo, ThS Lưu Thị Thảo

Chia sẻ

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH- BỘ MÔN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

25 tháng 10, 2016

 

- Các hướng nghiên cứu KHCN trọng tâm; các hướng NCKH sinh viên, lĩnh vực tự vấn chuyển giao công nghệ; Dịch vụ NCKH, Dịch vụ khác...

- Phân tích tài chính, thống kê và kế toán tài chính

- Tài chính

- Kinh tế lâm nghiệp

- Phân tích tài chính

- Kinh tế nông nghiệp, quản lý kinh tế

- Thống kê phân tích, kinh tế

- Tài chính, ngân hàng, thuế, kế toán, kinh tế

- Thống kê, kế toán, tài chính

- Thống kê phân tích , tài chính, kế toán

- Các chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam
- Phương pháp giảng dạy các môn học kế toán
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán
- Báo cáo và phân tích báo cáo tài chính,
- Thuế và các vấn đề về quản lý thuế, kế toán thuế tại Việt Nam
- Quản lý tài chính doanh nghiệp
- Quản lý tài chính công
- Phân tích tài chính danh nghiệp
- Chính sách phát triển kinh tế- tài chính
- Nghiên cứu định lương trong phát triển kinh tế xã hội


Chia sẻ

Đánh giá cán bộ định kỳ năm 2016 - Bộ môn Ngoại ngữ

14 tháng 10, 2016

              Ngày 14 tháng 10 năm 2016, tại giảng đường G2 – Trường Đại học Lâm nghiệp,  Hội đồng đánh giá năng lực chuyên môn và khả năng sư phạm khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tổ chức đánh giá năng lực chuyên môn và khả năng sư phạm cho 05 giảng viên thuộc bộ môn ngoại ngữ theo kế hoạch đánh giá cán bộ, giảng viên định kỳ năm 2016 của nhà trường.

          Hội đồng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 2433/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trường. Thành viên Hội đồng gồm: Đại diện nhà trường, Đại diện Ban chủ nhiệm khoa, đại diện Bộ môn ngoại ngữ, đại diện Ban chấp hành công đoàn khoa.

           Sau khi bốc thăm bài giảng, các giảng viên đã trình bày bài giảng trong khoảng  thời gian quy định sau đó các thành viên trong Hội đồng đặt các câu hỏi để đánh giá năng lực và khả năng của giảng viên.

            Kết thúc buổi làm việc toàn thể Hội đồng và các giảng viên thuộc đối tượng đánh giá đã hoàn thành tốt công việc của mình.

Một số hình ảnh của buổi làm việc

Tác giả: Văn phòng khoa


Chia sẻ

BỘ MÔN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN BỘ MÔN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN