Giới thiệu chung Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

25 tháng 10, 2019

I.Thành lập

Bộ môn Ngoại ngữ  được thành  lập tháng 7 năm 1971 (trước đây thuộc Khoa cơ bản) trường Đại học Lâm Nghiệp. Từ năm 2002, Bộ môn được ghép vào Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Lâm Nghiệp. Hiện nay, Bộ môn đang  tham gia giảng dạy các học phần Tiếng Anh khác nhau  của các chương trình đại học, chương trình tiên tiến, sau đại học của trường. Hiện tại Bộ môn có nhiệm vụ quản lý và giảng dạy 04 học phần tiếng Anh cơ bản cho tất cả các lớp sinh viên chính quy, liên thông; Chương trình tiên tiến, tiếng Anh chuyên ngành cho các lớp sinh viên ngành Hệ thống thông tin, Công tác xã hội, Quản trị du lịch và lữ hành, và môn học tiếng Anh cho bậc sau đại học.

II. Đội ngũ giảng viên

Hiện nay, Bộ môn gồm có 10 giảng viên. Trong đó có 01 Tiến sỹ, 05 Thạc sỹ; 03 giảng viên đang học cao học trong và ngoài nước, 01 giảng viên có trình độ cử nhân. Các giảng viên trong Bộ môn có chuyên môn vững vàng, và luôn tâm huyết với nghề nghiệp.

III. Hoạt động nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Hàng năm, Bộ môn đều tham gia  thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sinh hoạt học thuật nhằm trao đổi chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, các giảng viên trong Bộ môn còn tích cực tham dự các đợt tập huấn theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, tham gia  Hội thảo về phương pháp giảng dạy tiếng Anh như VietTesol, tập huấn  Hướng dẫn làm bài thi Aptis của Hội đồng Anh,  Hội thảo Tesol thường niên do SEAMEO RETRACT và trường Đại học Curtin (Australia) đồng tổ chức. Ngoài ra, hàng năm còn có nhiều cán bộ giảng viên trong Bộ môn tham gia các đợt tập huấn chuyên môn ngắn hạn tại Philippines và (SEAMEO RETRACT) Singapore.

IV. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn.

A. Chức năng

Bộ môn Ngoại ngữ là đơn vị cơ sở trực thuộc Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, có chức năng hoạt động chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ.

B. Nhiệm vụ

1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;

2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình , tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng nhà trường giao;

3. Nghiên cứu  cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

5. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

6. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và nhà trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa.


Chia sẻ