Học phần đảm nhiệm Học phần đảm nhiệm

CÁC HỌC PHẦN BỘ MÔN LUẬT ĐẢM NHIỆM

23 tháng 10, 2016

 

1. Môn học: Pháp luật về Lâm nghiệp và tài nguyên môi trường  (Legislation for Forestry and Environment Resources)

 

                 - Số tín chỉ: 3

                 - Điều kiện tiến quyết:

                Là môn học thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành của sinh viên một số chuyên ngành đào tạo. Môn học bao gồm 5 chương  trong đó trình bày những vấn đề cơ bản về pháp luật lâm nghiệp và môi trường; những nội dung chủ yếu của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng; những nội dung chủ yếu của pháp luật trong đánh giá tác động môi trường; về kiểm soát và bảo vệ các thành phần cơ bản của môi trường; trong vấn đề giải quyết tranh chấp và xử lý các vi phạm pháp luật trong bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng.

2. Môn học: Pháp luật về tài nguyên môi trường  (Legislation for Environment Resources)

                   - Số tín chỉ: 3

                  - Điều kiện tiến quyết:

                 Là môn học thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành của sinh viên chuyên ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý tài nguyên rừng và môi trường. Môn học bao gồm 5 chương  trong đó trình bày những vấn đề cơ bản về pháp luật môi trường;  những nội dung chủ yếu của pháp luật trong đánh giá tác động môi trường; về kiểm soát và bảo vệ các thành phần cơ bản của môi trường; trong vấn đề giải quyết tranh chấp và xử lý các vi phạm pháp luật trong bảo vệ môi trường.

3. Môn học:  Thực thi pháp luật   ( Law enforcement)

                  - Số tín chỉ: 3

                   - Điều kiện tiến quyết:

                   Là môn học thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên ngành của sinh viên chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng và môi trường( kiểm lâm). Môn học bao gồm 3 chương  trong đó trình bày những vấn đề cơ bản về thực thi pháp luật, kỹ năng nhận dạng các dấu hiệu vi phạm pháp luật, kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự trong bảo vệ rừng.

4. Môn học: Luật và chính sách môi trường (Environmental Law and Policy)

                 - Số tín chỉ: 2

                  - Điều kiện tiến quyết:

                    Môn học Luật và chính sách môi trường là môn học thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chuyên ngành Khoa học môi trường. Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những quy định của pháp luật Việt nam và quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên. Sau khi học xong môn học sinh viên phải nắm vững những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt nam. Nắm được nội dung của các công ước quốc tế về tài nguyên và môi trường. Tìm hiểu được những chính sách về bảo vệ môi trường của Việt Nam và quốc tế.

5. Môn học:  Luật đất đai

                    - Số tín chỉ: 3

                    - Điều kiện tiến quyết:

                    Luật đất đai là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về sở hữu, quản lí đất đai ở Việt Nam trên cơ sở tính đặc thù của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta.

                   Luật đất đai cũng thể hiện dưới góc độ lí luận và thực tiễn về quyền của người sử dụng đất trên cơ sở nghiên cứu các chế độ pháp lí cụ thể, từ đó bao quát các thủ tục hành chính trong quản lí, sử dụng đất đai và trình tự thực hiện các quyền của người sử dụng đất... Bên cạnh đó, môn học còn mang đến cho sinh viên hệ thống kiến thức về giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai.

6. Môn học :  Luật kinh tế

                     - Số tín chỉ: 3

                     - Điều kiện tiến quyết:

                     Luật kinh tế là môn học khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về các loại hình doanh nghiệp, kiến thức về hợp đồng trong kinh doanh, các vấn đề về phá sản doanh nghiệp. Bên cạnh đó, luật kinh tế còn cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, đặc biệt là giải quyết tranh chấp trong kinh doanh ngoài toà án.

7. Môn học :  Luật sở hữu trí tuệ

                     - Số tín chỉ: 2

                     - Điều kiện tiến quyết:

                      Luật Sở hữu trí tuệ là môn học pháp lý chuyên ngành dành cho sinh viên ngành Công nghệ sinh học, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức lí luận nền tảng về SHTT, việc bảo hộ quyền SHTT đồng thời tạo cơ sở cho sinh viên hình thành và phát triển các kĩ năng áp dụng pháp luật SHTT để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

8. Môn học:  Pháp luật về các vấn đề xã hội

                    - Số tín chỉ: 2

                    - Điều kiện tiến quyết:

                    Pháp luật các vấn đề xã hội là môn học pháp lý chuyên ngành cho sinh viên ngành Công tác xã hội, nhằm trang bị cho người học kiến thức pháp lý cơ bản nhất về các vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay dựa trên cơ sở những văn bản quy phạm pháp luật quy định về các vấn đề xã hội do nhà nước mới ban hành. Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể vận dụng được những kiến thức của pháp luật về các vấn đề xã hội để đánh giá, phân tích các hoạt động liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng xã hội trên cơ sở của pháp luật quy định đồng thời vận dụng được các công cụ pháp lý trong thực tiễn và trong công tác quản lý xã hội.

9. Môn học:  Pháp luật đại cương

                      - Số tín chỉ: 2

                      - Điều kiện tiến quyết:

                     Môn học pháp luật đại cương cung cấp những tri thức, lý luận chung về nhà nước và pháp luật, sau khi học xong môn học sinh viên hình thành tư duy pháp lý, năng lực phân tích, tiếp cận các hiện tượng, các vấn đề chính trị - pháp lý sinh động và đa dạng của thực tiễn, có khả năng phân tích đánh giá các hiện tượng chính trị - pháp lý trong đời sống  xã hội.

 


Chia sẻ

Article Summary Article Summary