Học phần đảm nhiệm Học phần đảm nhiệm

CÁC HỌC PHẦN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ ĐẢM NHIỆM

25 tháng 10, 2019

STT

Tên học phần

Mã học phần

Số tín chỉ

 

Bậc đại học

 

 

1

Tiếng Anh Học phần 1

EN001

04

2

Tiếng Anh Học phần 2

EN002

03

3

Tiếng Anh Học phần 3

EN003

03

4

Tiếng Anh Học phần 4

EN004

02

5

TACN Hệ thống thông tin

English for Information System

02

6

TACN Quản trị Du lịch và Lữ hành

English for Tourism and Leisure Management

02

7

TACN Công tác xã hội

English for Social Works

02

 

Chương trình tiên tiến(CTTT)

 

 

8

Tiếng Anh Học phần 1

EN001

06

9

Tiếng Anh Học phần 2

EN002

06

10

Tiếng Anh Học phần 3

EN003

06

11

Public Speaking

 

02

 

Bậc sau đại học

 

 

12

Tiếng Anh

ENGLISH

03


Chia sẻ