Giới thiệu chung Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

4 tháng 10, 2019

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 1. Trung tâm Đào tạo, tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh- Trường Đại học Lâm nghiệp. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1217/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 12 tháng 06 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp.
 2. Trung tâm Đào tạo, tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp tiền thân là Trung tâm thực hành. Hiện nay,Trung tâm Đào tạo, tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp có 04 cán bộ, giảng viên (02 giảng viên, 01 kỹ sư hướng dẫn thực hành và 01 kỹ thuật viên). Trong đó có 1 Tiến sĩ, 3 Thạc sĩ đào tạo trong nước thuộc các lĩnh vực kế toán, công nghệ thông tin, quản lý kinh tế.
 3. Trong thời gian tới, Trung tâm Đào tạo, tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp phấn đấu tăng cường chất lượng đội ngũ, cải tiến nội dung và chất lượng phục vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo sinh viên các ngành thuộc khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, tổ chức tốt các lớp đào tạo ngắn hạn.

II. CHỨC NĂNG CỦA TRUNG TÂM

 1. Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, thực hành, thực tập theo chương trình đào tạo đã được phê duyệt cho sinh viên thuộc trường;
 2. Thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn về lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh cho đối tượng khác có nhu cầu theo quy định hiện hành.
 3. Tổ chức đào tạo, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc chức năng nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp.

 III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Đào tạo, tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điều 21 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành theo Quyết định số 5420/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
 2. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo theo kế hoạch, chương trình đào tạo đã được Nhà trường phê duyệt
 3. Điều tra, đánh giá nhu cầu đào tạo và tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ cho sinh viên, cán bộ, giảng viên trong trường và theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân ngoài Trường về lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.
 4. Tổ chức các khoá đào tạo, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp;
 5. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản và các nguồn lực khác của Trung tâm được Nhà trường giao theo quy định của Pháp luật.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.

Chia sẻ

Article Summary Article Summary