GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI

28 tháng 3, 2018

1. Lịch sử hình thành bộ môn CTXH:

Bộ môn Công tác xã hội thuộc Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lâm nghiệp. Bộ môn được thành lập ngày 18 tháng 8 năm 2017, trên cơ sở tách một bộ phận của bộ môn Quản trị doanh nghiệp. Đây là một ngành được xác định là có nhu cầu xã hội ngày càng tăng cao, vì vậy, mặc dù mới thành lập nhưng bộ môn đã thể hiện được vai trò của mình trong việc đào tạo sinh viên ngành Công tác xã hội, góp phần tạo ra những nhân viên công tác xã hội được đào tạo một cách bài bản.

Giới thiệu ngành Công tác xã hội:

Công tác xã hội là một ngành nhằm trợ giúp các cá nhân, nhóm, cộng đồng phục hồi, tăng cường chức năng xã hội, góp phần đảm bảo nền an sinh xã hội. Sứ mạng của ngành công tác xã hội là nỗ lực hành động nhằm giảm thiểu những rào cản, sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội. Với vai trò to lớn như vậy, Công tác xã hội được công nhận là một nghề nhằm thúc đẩy sự thay đổi xã hội, chuyên hỗ trợ, giúp đỡ những người gặp khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu hơn.

Ngành CTXH đã được đào tạo ở nước ta hơn 10 năm, đây là ngành có nhiều tiềm năng, số lượng sinh viên ra trường hiện chỉ đáp ứng 40% nhu cầu. Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án số 32 chính thức công nhận CTXH là 1 nghề ở Việt Nam. Theo đề án, đội ngũ viên chức, nhân viên, cộng tác viên CTXH trong cả nước, phấn đấu đến năm 2015, tăng khoảng 10%. Mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1-2 viên chức, nhân viên CTXH thuộc chức danh không chuyên trách hoặc cộng tác viên.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành CTXH, sinh viên trở thành nhân viên xã hội có thể công tác tại:

+ Các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm giáo dục xã hội ở các tỉnh, huyện;

+ Các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể quần chúng;

+ Các cơ quan thuộc ngành y tế, giáo dục, lao động thương binh xã hội;

+ Các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến CTXH;

+ Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế…

2. Nhiệm vụ quản lý chuyên môn của bộ môn CTXH:

Bộ môn Công tác xã hội phụ trách đào tạo sinh viên hệ Đại học ngành Công tác xã hội, trực tiếp giảng dạy các môn học như: CTXH cá nhân, nhóm, phát triển cộng đồng; CTXH với người nghèo, với trẻ em, người cao tuổi; CTXH trong trường học, bệnh viện; Tham vấn, kiểm huấn trong CTXH... Ngoài việc đảm nhiệm giảng dạy các môn học của ngành học này, giảng viên bộ môn cũng tham gia giảng dạy các môn chuyên môn thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp và Quản lý kinh tế của Nhà trường.

3. Hướng nghiên cứu chính:

- CTXH với cá nhân và gia đình;

- CTXH nhóm;

- CTXH với các đối tượng: trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật...;

- CTXH trong các tổ chức chính trị - xã hội: trong trường học, trong bệnh viện...;

- An sinh xã hội;

- Chính sách xã hội;

- Công bằng xã hội;

- Phát triển cộng đồng;

- Các vấn đề về giới, sức khỏe sinh sản, sức khỏe cộng đồng, sức khỏe tâm thần...

4. Đội ngũ giảng viên bộ môn:

Bộ môn gồm 10 cán bộ Giảng viên. Trong đó có 2 Tiến sĩ, 2 Nghiên cứu sinh và 6 Thạc sỹ.

TT

Họ tên giảng viên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Số điện thoại, Email

Môn học đảm nhiệm

1

Lê Đình Hải

Tiến sỹ

Phụ trách bộ môn

0963587150
haivfu@yahoo.com

Phương pháp nghiên cứu công tác xã hội

Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội

Phát triển sinh kế

Tiếng anh chuyên ngành trong CTXH

Quản trị kinh doanh 1

Tin học ứng dụng trong Quản lý kinh tế

2

Phạm Thị Huế

NCS
Thạc sỹ

Giảng viên

0977849826
phamhueqt@ gmail.com

CTXH trong BĐG và phòng chống bạo lực GĐ

Nhập môn CTXH

CTXH với người cao tuổi

Quản lý dự án CTXH

Quản trị kinh doanh 1

Quản lý dự án đầu tư

Marketing căn bản

Đàm phán trong kinh doanh

3

Nguyễn Thị Diệu Linh

NCS
Thạc sỹ

Giảng viên

0963.127.101 nguyenthi.dieulinh@

yahoo.com.vn

CTXH với trẻ em

Quản trị CTXH

CTXH trong bện viện

Phát triển sinh kế

Hành vi con người và MTXH

Quản trị thương hiệu

Quản trị kinh doanh du lịch

Marketing căn bản

4

Nguyễn Bá Huân

Thạc sỹ

Giảng viên

0165.609.2939/ 0961.252.955
bahuan.dhln@ gmail.com

CTXH cá nhân

Quản trị CTXH

CTXH với người khuyết tật

An sinh xã hội

CTXH với người nghèo

Quản trị nhân lực

Đàm phán trong kinh doanh

5

Bùi Thị Ngọc Thoa

Thạc sỹ

Giảng viên

01663093090
ngocthoa2011@ gmail.com

Tham vấn CTXH

Kiểm huấn trong CTXH

Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội

CTXH với người khuyết tật

Quản trị chiến lược

Thị trường kinh doanh lâm sản ngoài gỗ

Tin học ứng dụng trong Quản lý kinh tế

Thực tập nghề nghiệp 1, 2

6

Phạm Bích Diệp

Thạc sỹ

Giảng viên

0982981989
phambichdiepxhh

@ gmail.com

Xã hội học

Xã hội học nông thôn

XHH truyền thông đại chúng và DLXH

CTXH với dân tộc thiểu số

CTXH nhóm

Thực hành CTXH nhóm

Tiếng anh chuyên ngành trong CTXH

7

Phạm Duy Lâm

Thạc sỹ

Giảng viên

0974122572
phamduylam1990@

gmail.com

Tâm lý học đại cương

Tâm lý học xã hội

Lý thuyết CTXH

Hành vi con người và MTXH

Tham vấn CTXH

Kiểm huấn CTXH

CTXH trong trường học

8

Lê Thị Tuyết Hạnh

Thạc sỹ

Kỹ sư HDTH

0985722857
hituyethanh@

gmail.com

Thực hành CTXH cá nhân

Thực hành CTXH nhóm

Thực hành phát triển cộng đồng

Thực hành THƯD trong QLKT

9

Phạm Thị Tân

Tiến sỹ

Giảng viên

0975311599
phamthitan.b1@

gmail.com

Kinh tế tài nguyên

An sinh xã hội

CTXH với người nghèo

Chính sách xã hội

10

Nguyễn Thu Trang

Thạc sỹ

Giảng viên

0976090369
nguyentrang9@

gmail.com

Đạo đức nghề nghiệp

CTXH với người cao tuổi

CTXH nhóm

CTXH với trẻ em

Quản lý dự án đầu tư

Quản trị kinh doanh thương mại

Quản trị bán hàng

Văn hóa kinh doanh

 

Update 28/3/2018


Chia sẻ

Article Summary Article Summary