Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 tháng 10, 2016

         Tính đến tháng 9 năm 2019,  Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh có tổng số cán bộ, viên chức, giảng viên là 93 người

Cơ cấu tổ chức của khoa được tổ chức như sau:

1. Ban Chủ nhiệm khoa

2.Các đơn vị trực thuộc: 08 đơn vị

3. Các tổ chức đoàn thể

  

update: 24/9/2020


Chia sẻ

GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU