Giới thiệu chung Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ MÔN LUẬT

23 tháng 10, 2016

 

                             

1. Lịch sử hình thành và nhân sự

      Bộ môn Luật tiền thân là một bộ phận của bộ môn Kinh tế xí nghiệp, được thành lập cùng khoa Kinh tế trường Đại học Lâm nghiệp năm 1964. Trải qua các thời kỳ bộ mang tên gọi khác nhau như: Bộ môn Kinh tế xí nghiệp, Bộ môn Luật và Kinh tế học, Bộ môn Kinh tế Lâm nghiệp, Bộ môn Kinh tế. Từ tháng 11 năm 2015 Bộ môn Luật được tách ra từ bộ môn Kinh tế.

      Tính đến tháng 10/2016 số giảng viên của Bộ môn là 5 người, trong đó:

            - Thạc sỹ: 5 (trong đó có 3 Nghiên cứu sinh),

          

      Thành tích đã đạt được

            - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về đóng góp tuyên truyền phổ biến Pháp luật (năm 1999).

            - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (năm 2010),

            - Danh hiệu tập thể Lao động Xuất Sắc từ năm 2008-2015.

            - Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT (năm 2013).

 2. Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn

      - Tổ chức thực hiện mục tiêu đào tạo, đề xuất ý kiến để bổ sung hoàn chỉnh mục tiêu đào tạo các hệ từ cao đẳng đến sau đại học.

      - Tổ chức công tác giảng dạy, thực hành thực tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo.Trực tiếp quản lý, đào tạo, giáo dục rèn luyện toàn diện đối với học sinh sinh viên.

       - Tổ chức viết giáo trình, bài giảng, quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học.

      - Tổ chức cho các cán bộ trong bộ môn thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao dịch vụ khoa học kỹ thuật nhằm phục vụ sản xuất, tăng thu nhập và góp phần xây dựng quỹ phúc lợi cho đơn vị và Nhà trường.

      - Khai thác dự án trong và ngoài nước về chính sách Nông lâm nghiệp và những lĩnh vực có liên quan khác.

3. Về đào tạo

      Lĩnh vực chuyên môn giảng dạy: Bộ môn Luật hiện đang đảm nhận giảng dạy các môn học cho sinh viên trong toàn trường các hệ Đại học:

            + Pháp luật đại cương

           + Luật Kinh tế

           + Luật Đất đai

           + Luật và chính sách môi trường

           + Pháp luật về tài nguyên và môi trường 

           + Luật Sở hữu trí tuệ

           + Pháp luật về các vấn đề xã hội 


Chia sẻ

Article Summary Article Summary