ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KINH TẾ

8 tháng 10, 2016

TS. Nguyễn Tiến Thao

Chức vụ: Trưởng bộ môn; Giảng viên chính

Email: thaont@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

ThS. Vũ Thị Minh Ngọc

Chức vụ: Giảng viên chính

Email: vuminhngoc123@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

TS. Nguyễn Như bằng

Chức vụ: Giảng viên

Email: nguyennhubangvfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

TS. Nguyễn Thị Hải Ninh

Chức vụ: Giảng viên chính

Email: haininh1978@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

NCS.ThS. Vũ Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Giảng viên chính

Email: hangbenda@yahoo.com

Trang thông tin cá nhân - Website

TS. Mai Quyên

Chức vụ: Giảng viên chính

Email: maiquyen92@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

TS. Đặng Thị Hoa

Chức vụ:  Giảng viên chính

Email: hoaeco@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

TS. Trịnh Quang Thoại

Chức vụ: Giảng viên, Phó trưởng khoa Phân hiệu Đồng Nai

Email: thoaivfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

TS. Nguyễn Văn Hợp

Chức vụ: Phó Trưởng khoa; Giảng viên chính

Email: hopngv@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 NCS.ThS. Chu Thị Thu

Chức vụ: Giảng viên chính

Email: chuthithu.vfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

NCS. Ths. Trần Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên

Email: minhnguyet190@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

NCS. Ths. Lê Thị Xuân Thu

Chức vụ: Giảng viên

Email: xuanthu.vfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

NCS.ThS. Ngô Thị Thủy

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn

Email: thuyfuv@yahoo.com

Trang thông tin cá nhân - Website

NCS.ThS. Trần Thị Tuyêt

Chức vụ: Giảng viên chính

Email: trantuyetvfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

ThS. Chu Thị Hồng Phượng

Chức vụ: Giảng viên

Email: phuonghong1989@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thùy

Chức vụ: Giảng viên

Email: thuy.nguyen879@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

ThS. Hoàng Thị Dung

Chức vụ: Giảng viên chính

Email: hoangdung4780@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

PGS.TS. Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: P. trưởng khoa, Giảng viên cao cấp

Email: ha.tranthithu09@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

TS. Nghiêm Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Trang thông tin cá nhân - Website

       

update: 28/03/2023


Chia sẻ