Cán bộ & Giảng viên Cán bộ & Giảng viên

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LUẬT

23 tháng 10, 2016

1. NCS.Ths Võ Mai Anh

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Email: vomaianh74@yahoo.com

Trang thông tin cá nhân - Website

2. NCS. Ths Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chức vụ: Giảng viên

Email: bichvfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

   

3. NCS. Ths Nguyễn Thị Tiến

Chức vụ: Giảng viên

Email: tienvfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

4. Ths Nguyễn Thu Trang

Chức vụ: Giảng viên

Email: thutrang.civillaw@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

 

      update 28/02/2019

Chia sẻ

Article Summary Article Summary