Cán bộ & Giảng viên Cán bộ & Giảng viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI & PTCĐ

28 tháng 3, 2018

1. TS. Phạm Thị Huế

Chức vụ: Giảng viên, Giám đốc trung tâm

Email: phamhueqt@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

 

2. Th.s. Trần Thành Công

Chức vụ: Giảng viên

Email: 

Trang thông tin cá nhân - Website

3. NCS.Ths. Nguyễn Thị Diệu Linh

Chức vụ: Giảng viên

Email: nguyenthi.dieulinh@yahoo.com.vn

Trang thông tin cá nhân - Website

4. Ths. Nguyễn Bá Huân

Chức vụ: Giảng viên

Email:bahuan.dhln@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Websitee

5. Ths. Bùi Thị Ngọc Thoa

Chức vụ: Giảng viên

Email: ngocthoa2011@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

6. 

Chức vụ: Giảng viên

Email: 

Trang thông tin cá nhân - Website

7. Ths. Phạm Duy Lâm

Chức vụ: Giảng viên

Email: phamduylam1990@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

8. Ths. Lê Thị Tuyết Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

Email: hituyethanh@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

9. TS. Phạm Thị Tân

Chức vụ: Giảng viên

Email: phamthitan.b1@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

 10. 

Chức vụ: Giảng viên

Email: 

Trang thông tin cá nhân - Website

 

 

       

update: 11/4/2020


Chia sẻ

Article Summary Article Summary