Các ngành đào tạo
Chuẩn đầu ra ngành Công tác Xã hội 2021 Tên chương trình: Chương trình đào tạo ngành Công tác Xã hội Ngành đào tạo: Công tác Xã hội Tên tiếng Anh: Social Work Bậc đào tạo: Đại học Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Thời gian đào tạo: 4 năm