TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QUẢN TRỊ KINH DOANH

L ỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

 

 

THỨ NGÀY

Thời gian

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ 2

18/02/2019

Bắt đầu từ 8h:00

 Họp Hội đồng thẩm định đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019

Theo Quyết định số 176/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2019

Phòng họp của Khoa

Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề cương

8h:00

(1) Họp chuẩn bị tham luận trình bày tại Diễn đàn ngành Công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2018;
(2) Họp chuẩn bị Hội thảo định hướng đặt hàng các ngành đào tạo đặc thù

Trưởng Khoa

Phòng họp A

Hiệu trưởng

Trần Văn Chứ

15h:30

Làm việc với chuyên gia Đại học Công nghệ Malaysia

TS.Lê Đình Hải

Phòng họp A

P.Hiệu trưởng

Bùi Thế Đồi

Thứ 3

19/02/2019

9h:00

Sinh hoạt học thuật với chuyên gia Đại học Công nghệ Malaysia (Chủ đề: Chính sách Nông Lâm nghiệp, Phát triển nông thôn, Chế biến lâm sản)

Lãnh đạo Khoa và cán bộ trong khoa quan tâm(Bộ môn Kinh tế và Trung tâm CTXH&PTCĐ mỗi đơn vị cử ít nhất 02 cán bộ tham gia)

Phòng họp E

P.Hiệu trưởng

Bùi Thế Đồi

Bắt đầu từ 14h:00

 Họp Hội đồng thẩm định đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019

Theo Quyết định số 176/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2019

Phòng họp của Khoa

Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề cương

Thứ 4

20/02/2019

15h:00

Họp Hội đồng khoa học khoa liên quan đến Đào tạo Sau đại học

1.PGS.TS.Nguyễn Văn Tuấn

2.TS.Bùi Thị Minh Nguyệt

3.TS.Nguyễn Văn Hợp

4.TS.Nguyễn Thị Xuân Hương

5.TS.Nguyễn Tiến Thao

6.TS.Nguyễn Thị Hải Ninh

7.TS.Lê Đình Hải

Phòng 103-T10

Trưởng khoa

Bùi Thị Minh Nguyệt

 

Nơi nhận:

-Trưởng các đơn vị trong Khoa;

-Bí thư liên chi;

-Chủ tịch công đoàn;

-Lưu:VPK

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

Bùi Thị Minh Nguyệt


Chia sẻ
Hiển thị 1 - 1 of 19 kết quả.
của 19