Lý lịch khoa học giảng viên Lý lịch khoa học giảng viên

Th.S Nguyễn Thị Tiến

19 tháng 8, 2020

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TIẾN            Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1977

      Ngạch giảng viên: 15.111

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh

Đơn vị công tác: Bộ môn Luật – Khoa Kinh tế & QTKD.

Số điện thoại: 0904415868

Email: tienvfu@gmail.com.

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Năm tốt nghiệp, bậc đào tạo, chuyên ngành, nơi đào tạo)

 •  1999, Cử nhân, Tư pháp và hành chính nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội.
 • 2010, Thạc sỹ, Lý luật và lịch sử nhà nước và pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

      (Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

 • Từ 12/2000 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế & QTKD,Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học
 • Pháp luật đại cương
 • Luật và chính sách môi trường
 • Luật đất đai
 • Pháp luật về lâm nghiệp và tài nguyên môi trường
 • Pháp luật tài nguyên và môi trường
 • Thực thi pháp luật
 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

- Nghiệp vụ kiểm lâm thuộc dự án Bảo tồn và Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho donh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực nông lâm  nghiệp.

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

- Luật học, áp dụng pháp luật trong lĩnh vực nông lâm nghiệp; Thực thi pháp luật về bảo vệ rừng; xử lý vi phạm pháp luật trong bảo vệ  rừng.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở

1. Giải pháp thực hiện Luật Lâm nghiệp năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình, 2018.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Bộ

1. Xây dựng quy ước quản lý bảo vệ rừng cho ba xã vùng lòng hồ Sông Đà, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2001 - 2002.

2. Đánh giá và xây dựng cơ chế hưởng lợi cho các chủ rừng, Đề tài cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2003 - 2005.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1.  Nguyễn Thị Tiến, Cơ sở lý luận về cơ chế pháp lý xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng ở nước ta hiện nay, Tạp chí NN&PTNT, 2014.

2. Nguyễn Thị Tiến, Vai trò của pháp luật đối với lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng ở nước ta hiện nay,  Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp số 3, 2016

3. Nguyễn Thị Tiến, Lê Sỹ Doanh, Lê Mạnh Thắng, Đánh giá tình hình thực hiện các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong Luật BV&PTR 2004, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp số 6, 2016.

4. Nguyễn Thị Tiến, Võ Mai Anh, Vũ Ngọc Chuẩn, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thu Trang,  "Một số điểm mâu thuẫn của dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) với các văn bản luật khác và hướng giải quyết", Báo cáo hội thảo quốc gia: "Cơ sở khoa học và thực tiễn của sự án luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), 2017.

5, Nguyễn Thị Tiến, Võ Mai Anh, Vũ Ngọc Chuẩn, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thu Trang,  Đề xuất sửa đổi một số quy định về sở hữu rừng trong dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng( sửa đổi), Tapj chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, Số 20/10, 2017.

6. Nguyễn Thị Tiến, Võ Mai Anh, Luật Lâm nghiệp với vấn đề sinh kế của đồng bào miền núi và các dân tộc thiểu số,  Báo cáo hội thảo: " Quản lý rừng bền vững trong bối cảnh Luật Lâm nghiệp mới- cơ hội,thách thức và khuyến nghị chính sách", 2018.

7. Nguyễn Thị Tiến, Võ Mai Anh, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Vấn đề quyền của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng đối với đất rừng và rừng , Báo cáo hội thảo: " Quản lý rừng bền vững trong bối cảnh Luật Lâm nghiệp mới- cơ hội,thách thức và khuyến nghị chính sách", 2018.

8. Nguyễn Thị Tiến, Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng ở nước ta hiện nay, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp số 4/2018( 184-190), 2018.

9. Nguyễn Thị Tiến, Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả pháp luật xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, Tạp chí Giáo dục và xã hội( 175-178), 2018.

7.2. SÁCH

 • Giáo trình
 1. Phạm Thị Kim Thoa( Chủ biên), Nguyễn Thị Tiến,  Quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, 2016.
 2. Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Thị Ngọc Bích,  Bài giảng "Luật và chính sách môi trường"  Đại học Lâm Nghiệp, 2013.
 3. Nguyễn Thị Tiến,Nguyễn Thị Ngọc Bích,   Bài giảng " Pháp luật về lâm nghiệp và tài nguyên môi trường" Đại học Lâm Nghiệp, 2014.
 4.  Nguyễn Thị Tiến, Võ Mai Anh, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thu Trang, Vũ Ngọc Chuẩn, Bài giảng " Pháp luật đại cương", Đại học Lâm nghiệp, 2017.
 5. Nguyễn Thị Tiến,Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thu Trang, Bài giảng " Pháp luật về tài nguyên và môi trường" Đại học Lâm Nghiệp, 2018.
 6. Võ Mai Anh, Nguyễn Thị Tiến, Bài giảng Luật Đất đai, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2019.
 • Sách chuyên khảo/sách tham khảo

1. Bùi Thế Đồi( chủ biên), Nguyễn Thị Tiến, …cùng các tác giả, Hỏi đpá về quyền của hộ gia đình và cộng đồng trong Luật Lâm nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2018.

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 


Chia sẻ