Ấn phẩm khoa học Ấn phẩm khoa học

TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2018

18 tháng 10, 2019

CLICK VÀO NỘI DUNG BÀI BÁO ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

STT Mã BB Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản
1 KT18_Bang01 Vai trò của Nhà nước trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay Nguyễn Như Bằng Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á Số 7(68)/2018 2018
2 KT18_Bang02 Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Nguyễn Như Bằng Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 21 tháng 7/2018 (697) 2018
3 KT18_Bang03 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Như Bằng Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 252(II), tháng 6/2018 2018
4 KT18_Thoai01 The Importance of Weather Forecasts and Meteorological Information in Adaptation to Climate Change in Agricultural Production: Some Preliminary Findings Trịnh Quang Thoại Journal of the Philippines Agricultural Scientist 2018
5 KT18_Thoai02 Tourist and Local Resident Preferences for the Northern Yellow-Cheeked Gibbon (Nomascus annamensis) Conservation Program in Bach Ma National Park Trịnh Quang Thoại Journal of Tropical Conservation Sciences 2018
6 KT18_Thoai03 Determinants of Farmers' Adaptation to Climate Change in Agricultural Production in the Central Region of Vietnam Trịnh Quang Thoại Journal of Land Use Policy 2018
7 KT18_Ninh08 Đánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Nguyễn Thị Hải Ninh Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn số 16/2018 kỳ 2 tháng 8 2018
8 KT18_Thu08 The role of economic cooperation for small – scale forestry production in the World an Vietnam Chu Thị Thu Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế:9th NEU-KKU  INTERNATIONAL CONFERENCEON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT 2018
9 KT18_Tuyet01 Ecotourism development in national parks in the Red River Delta and Coastal Northeast of Viet Nam(The case studies:  Ba Vi, Tam Đao, and Cuc Phuong) Trần Thị Tuyết Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 2018
10 KT18_Tuyet02 Đánh giá sự phát triển của du lịch Hòa Bình dựa trên lý thuyết chu kỳ sống điểm đến du lịch Trần Thị Tuyết Kinh tế và dự báo 2018
11

KT18_Hoa02

KT18_Phuong03

Giải pháp phát triển trồng cam tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Đặng Thị Hoa

Chu Thị Hồng Phượng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2018
12 KT18_Hoa01 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Đặng Thị Hoa

Phạm Thị Tân

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2018
14 KT18_Hop02 So sánh phương pháp TCM và VCM trong xác định giá trị cảnh quan và mức sẵn lòng chi trả khu bảo tồn

Nguyễn Văn Hợp

Vũ Thị Minh Ngọc

Tạp chí Môi trường và xã hội số 4/2018 2018
15 KT18_Ngọc01 Employment and income of labor returning from working oversea at Dong Khe commune, Dong Son ditrict, Thanh Hoa province Vũ Thị Minh Ngọc Journal of Forestry Science and Technology 2018
16 KT18_Ngọc02 Phân tích kết quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2016

Vũ Thị Minh Ngọc

Mai Quyên

Tạp chí khoa học lâm nghiệp 2018
17 KTO18_Huong06 Tính hai mặt của đầu tư trực tiếp ( FDI) ở Việt Nam Nguyễn Thị Mai Hương Thông tin Khoa học thống kê 2018
18 KTO18_Huong08 Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng mây. Tre đan ở Việt Nam trong thời gian tới Nguyễn Thị Mai Hương Tạp chí Tài chính 2018
19 KTO18_Huong09 Ảnh hưởng của chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) đối với nền kinh tế Việt Nam Nguyễn Thị Mai Hương Tạp chí Quản lý kinh tế 2018
20 KTO18_Nhung04 Phát triển lâm nghiệp bền vững ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Võ Thị Phương Nhung Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2018
21 KTO18_Hien01 Giải pháp phát triển chăn nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  Võ Thị Hải Hiền Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ 2018
22 KTO18_Hao01 Triển khai chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo tỉnh Quảng Ninh: Thực trạng và giải pháp Hoàng Thị Hảo Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 7, 03/2018
23 KTO18_Hao04 Triển khai chính sách dạy nghề và tạo việc làm cho người nghèo ở tỉnh Quảng Ninh: Thực trạng và giải pháp Hoàng Thị Hảo Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 13, 8/2018
24 KTO18_Hao05 Triển khai chính sách khuyến nông, khuyến lâm hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề cho người nghèo ở tỉnh Quảng Ninh Hoàng Thị Hảo Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 36, 12/2018

Chia sẻ