Ấn phẩm khoa học Ấn phẩm khoa học

TỔNG HỢP BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2011

18 tháng 10, 2019

CLICK VÀO TÊN BÀI BÁO ĐỂ XEM CHI TIẾT NỘI DUNG

STT Mã BB Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm xuất bản
1 KT11_Thoại08 Willingness to Accept on Payment Level to Participate in Forest Management of Upland Farmers in Northwest Mountainous Region of Vietnam Trịnh Quang Thoại Journal of the Philippines Agricultural Scientist 2011
2 KT11_Hoa20 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của người dân trong việc áp dụng biện pháp KHCN giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề mây tre đan Phú Vinh, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội Đặng Thị Hoa Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2011

Chia sẻ