Chào mừng bạn truy cập Website khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lâm nghiệp

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Lịch tuần 16, từ 19 -24/4/2021

20 tháng 4, 2021

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Từ 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 3

20/4/2021

13h:45'

Làm việc với giám đốc Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế WWF

Lãnh đạo Khoa

Phòng họp A

Hiệu trưởng
GS.TS Trần Văn Chứ

15h:00'

Hội thảo quốc tế: Đánh giá hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam trong bối cảnh quốc tế

Lãnh đạo Khoa

Phòng họp A

P.Hiệu trưởng
GS.TS Bùi Thế Đồi

Thứ 5

22/4/2021

14h:00'

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học

TS.Bùi Thị Minh Nguyệt

Phòng họp A

Hiệu trưởng
GS.TS Trần Văn Chứ

 

Nơi nhận:

-Trưởng các đơn vị trong Khoa;

-Bí thư liên chi;

-Chủ tịch công đoàn;

-Lưu:VPK

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Nguyệt

 


Chia sẻ