Chào mừng bạn truy cập Website khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lâm nghiệp

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Lịch công tác tuần 14, từ ngày 29/3-04/04/2021

27 tháng 3, 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QUẢN TRỊ KINH DOANH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Từ 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 2

29/3/2021

14h:00'

Họp thống nhất kết quả rà soát Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo đại học hệ chính qui)

Trưởng/Phó Khoa

Phòng họp A

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
GS.TS Trần Văn Chứ

Thứ 3

30/3/2021

15h:00'

Họp Đảng ủy

TS.Bùi Thị Minh Nguyệt

Phòng họp A

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
GS.TS Trần Văn Chứ

Thứ 4

31/3/2021

14h:00'

Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo thực tế của ngành thạc sĩ Quản lý kinh tế

Ban chủ nhiệm Khoa; Trưởng, Phó Bộ môn; Giám đốc Trung tâm; Trợ lý SĐH; Ban soạn thảo chương trình

Phòng họp E

Chủ tịch Hội đồng
PGS.TS.LÊ TRỌNG HÙNG

 

Nơi nhận:

-Trưởng các đơn vị trong Khoa;

-Bí thư liên chi;

-Chủ tịch công đoàn;

-Lưu:VPK

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Nguyệt

 


Chia sẻ