MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH 1

12 tháng 9, 2019

Quản trị kinh doanh là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức về quản trị kinh doanh như: Doanh nghiệp, môi trường kinh doanh, phương pháp quản trị, nhà quản trị, tổ chức quản trị và tổ chức quản lý các quá trình, các yếu sản xuất trong doanh nghiệp như: Quản trị quá trình sản xuất, quản trị nguồn nhân lực, quản trị cung ứng vật tư, quản trị công nghệ - kỹ thuật và chất lượng sản phẩm… Ngoài những vấn đề lý luận cơ bản trên môn học cũng trang bị những kiên thức về kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

1. Tên học phần

Tên học phần tiếng Việt: Quản trị kinh doanh 1

Tên học phần tiếng Anh: Business Administration 1

2. Mã số học phần: QT14

3. Số tín chỉ: 3

Lý thuyết

: 35 tiết

Bài tập/ Thảo luận

: 20 tiết

Bài tập lớn

: 0 tiết

Thực hành/thực tập

: 0 tiết

Tự học

: 110 tiết

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH 1


Chia sẻ