MÔN QUẢN TRỊ HỌC

12 tháng 9, 2019

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về quản trị và quản trị kinh doanh, bao gồm: khái niệm, nguyên tắc, Các chức năng cơ bản của quản trị; các kỹ năng cơ bản trong quản trị tổ chức kinh tế.

1. Tên học phần

Tên học phần tiếng Việt: Quản trị học

Tên học phần tiếng Anh: Business Management

2. Mã số học phần: QTH4

3. Số tín chỉ:

Lý thuyết

: 30 tiết

Bài tập/ Thảo luận

: 30 tiết

Bài tập lớn

: 0 tiết

Thực hành/thực tập

: 0 tiết

Tự học

: 120 tiết

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


Chia sẻ