MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH 2

12 tháng 9, 2019

Quản trị kinh doanh II là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức về công tác quản trị tài chính, quản trị kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị các hoạt động thanh toán. Ngoài ra học phần này cũng trang bị những kiên thức về quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp. 

1. Tên học phần

Tên học phần tiếng Việt: Quản trị kinh doanh 2

Tên học phần tiếng Anh: Business Management II

2. Mã số học phần: QT24

3. Số tín chỉ:

Lý thuyết

: 35 tiết

Bài tập/ Thảo luận

: 05 tiết

Bài tập lớn

: 05 tiết

Thực hành/thực tập

: 0   tiết

Tự học

:       tiết

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH 2


Chia sẻ