MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN

12 tháng 9, 2019

Quản lý dự án đầu tư là môn học trang bị các kiến thức cơ bản về dự án đầu tư, gồm: Các khái niệm, đặc trưng và nội dung một dự án đầu tư ; các kiến thức về quản lý dự án: xây dựng bộ máy quản lý, tổ chức quản lý các yếu tố của dự án; cung cấp các kiến thức về chỉ tiêu hiệu quả và phương thức đánh giá hiệu quả dự án đầu tư.

1. Tên học phần

Tên học phần tiếng Việt: Quản lý dự án

Tên học phần tiếng Anh: Project Management

2. Mã số học phần: QLD4

3. Số tín chỉ:

Lý thuyết

: 30 tiết

Bài tập/ Thảo luận

: 20 tiết

Bài tập lớn

: 15 tiết

Thực hành/thực tập

: 0 tiết

Tự học

: 130 tiết

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN


Chia sẻ