MÔN MARKETING CĂN BẢN

12 tháng 9, 2019

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về thương hiệu và quản trị thương hiệu: khái niệm, các yếu tố cấu thành, vai trò và giá trị của thương hiệu; Các kiến thức về quản trị thương hiệu: Xây dựng thương hiệu, bảo vệ và phát triển thương hiệu, đánh giá hiệu quả công tác quản trị thương hiệu.

1. Tên học phần:

Tên học phần tiếng việt: Marketing căn bản

Tên học phần tiếng anh: Basic Marketing

2. Mã số học phần: MCB4

Nhóm ngành: 04

3. Số tín chỉ: 3

            + Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết

            + Làm bài tập, thảo luận trên lớp: 30 tiết

            + BTL: 0

            + Thực hành, thực tập: 0

            + Tự học: 120 tiết

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN MARKETING CĂN BẢN


Chia sẻ