Giới thiệu Ngành Tài chính - Ngân hàng

30 tháng 5, 2023

 

1.1. Mục tiêu đào tạo

Nhằm đào tạo & cung ứng nguồn nhân lực trình độ đại học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (TC – NH) trong thời đại hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp chương trình có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức & sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản, cơ sở & bổ trợ về lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán; có kiến thức & kỹ năng chuyên sâu về TC, NH; có khả năng giải quyết công việc một cách độc lập, sáng tạo; năng động, thích ứng nhanh với những thay đổi của ngành TC – NH; có khả năng làm việc tại cơ quan & các tổ chức liên quan tới TC, NH trong và ngoài nước.

1.2. Chương trình đào tạo

– Thời gian đào tạo: 4 năm

– Nội dung chương trình:

Vận dụng các kiến thức chuyên ngành về TC doanh nghiệp, TC công, TC cá nhân, TC vi mô, TC quốc tế, nghiệp vụ NH, nghiệp vụ thuế, bảo hiểm, hải quan, kho bạc, kế toán TC, kế toán NH để giải quyết các vấn đề trong quản lý kinh tế, kinh doanh & TC, NH.

Vận dụng các kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp, kế toán, phân tích kinh doanh, thị trường TC & chuẩn mực nghề nghiệp của ngành TC; kiến thức cơ bản về quản lý & điều hành, bổ trợ pháp luật của Việt Nam & quốc tế thuộc lĩnh vực kinh tế, TC; kiến thức ngoại ngữ, tin học để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực TC, NH.

1.3. Nhu cầu lao động của ngành:

TC – NH là ngành nghề đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế thị trường. Do đó, nhu cầu nhân lực lĩnh vực này rất cao, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn.

      1.4. Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp (Vị trí việc làm)

* Vị trí công tác: Chuyên viên & quản lý trong các NH & tổ chức TC (như thuế, hải quan, bảo hiểm,…); Chuyên gia tư vấn, phân tích, đầu tư, môi giới chứng khoán; Kế toán viên, kiểm toán viên, thẩm định viên; Cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học & giảng viên trong lĩnh vực TC, NH; Chuyên viên TC các Dự án phát triển.

    * Cơ quan công tác:  Các NH thương mại; cơ quan TC (như thuế, hải quan..), công ty TC, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, kho bạc nhà nước, NH chính sách xã hội, quỹ tín dụng; Các doanh nghiệp (công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch), cơ quan, tổ chức trong & ngoài nước; Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực TC, NH.

1.5. Các điểm mạnh của ngành đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Trường Đại học Lâm nghiệp đã có hướng đi mới trong đào tạo ngành TC – NH từ chương trình đào tạo, cơ sở vật chất & đội ngũ giảng viên nhằm tạo ra một lực lượng cán bộ TC – NH có chuyên môn tốt, có kỹ năng giải quyết công việc thuần thục, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng & có tư duy pháp lý đúng đắn đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ mở cửa & hội nhập.

1.6. Cam kết việc làm

Cam kết 100% sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành TC- NH của trường Đại học Lâm nghiệp ra trường có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo.

1.7. Thông tin tư vấn tuyển sinh

– Địa chỉ: Trường Đại học Lâm nghiệp;  Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

– ĐT: 02433.840707; Email: vnuf@vnuf.edu.vn;  website: vnuf.edu.vn

Tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

– Website: http://tuyensinh.vnuf.edu.vn.

– Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0968.293.466 (Zalo)

– Đăng ký xét tuyển tại địa chỉ: https://tuyensinh.vnuf.edu.vn/Apply.aspx

– Phiếu đăng ký xét tuyển lấy tại địa chỉ: https://tuyensinh.vnuf.edu.vn/


Chia sẻ