Quyết đinh giao nhiệm vụ tổ chức sinh hoạt học thuật năm học 2016 -2017

6 tháng 11, 2016

Ngày 2/11/2016 Nhà trường đã ra quyết định sô 3036 về việc giao nhiệm vụ tổ chức sinh hoạt học thuật năm học 2016 -2017, Chi tiết xem file đính kèm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ TỔ CHỨC SHHT NĂM HỌC 2016 -2017


Chia sẻ