Lý lịch khoa học giảng viên Lý lịch khoa học giảng viên

Th.S Vũ Thị Thúy Hằng

19 tháng 8, 2020

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: VŨ THỊ THÚY HẰNG             Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1978

        Ngạch giảng viên: V.07.01.03

Chức vụ:

Học vị: Thạc sỹ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh

Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế & QTKT, Trường ĐH Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0904.852.590

Email: hangbenda@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1999, cử nhân, Kinh tế đầu tư, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

2011, thạc sỹ, Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

      (Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

  • 10/2005 – 5/2008: Giảng viên, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Lâm Nghiệp
  • 6/08/2008 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế & QTKT, Trường Đại học Lâm Nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

  • Đại học

Lịch sử các học thuyết Kinh tế

- Kinh tế vĩ mô

- Kinh tế Đầu tư

  • Sau Đại học
  • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

Kinh tế; Kinh doanh quản lý; Kinh tế đầu tư; Kinh tế nông nghiệp

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. Vũ Thị Thúy Hằng, Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 03, 2016

2. Vũ Thị Thúy Hằng, Một số bài học kinh nghiệm về chính sách phát triển nông nghiệp của Đài Loan trong công nghiệp hóa, Tạp chí Con số và Sự kiện, Số tháng 3, 2016

3. Vũ Thị Thúy Hằng, Một số vấn đề về xuất khẩu lao động Việt Nam sang Nhật Bản, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 03/2016, số 06, 2016

4. Vũ Thị Thúy Hằng, Một số vấn đề đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 2017

5. Vũ Thị Thúy Hằng, Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Ấn Độ và bài học cho Việt Nam, tạp chí Con số và Sự kiện, kỳ 1-5/2019, 2019

B. Quốc tế

7.2. SÁCH 

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 


Chia sẻ