Lý lịch khoa học giảng viên Lý lịch khoa học giảng viên

Th.S. Mai Quyên

19 tháng 8, 2020

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: MAI QUYÊN                          Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1980

Ngạch giảng viên: hạng II

Học vị: Thạc sỹ

Ngoại Ngữ: văn bằng II

Đơn vị công tác: bộ môn Kinh tế - Khoa KT&QTKD

Số điện thoại: 0989 348 149

Email:mai.quyen92@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2002, Kỹ sư, Kinh tế Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I
  •  2008, Thạc sỹ, Kinh tế Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 06/2003 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

  • Đại học

Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vi mô II và Kinh tế đất

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 

Kinh tế và chính sách nông lâm nghiệp

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

  • Cấp Cơ sở

1. Một số giải pháp phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Ba Vì – Hà Nội, Đề tài cấp trường, 2011 - 2011.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

1. Mai Quyên, Nghiên cứu phát triển chăn nuôi Dê trên địa bàn huyện Ba Vì – Hà Nội, Kinh tế Sinh thái, 35, 2010.

2. Mai Quyên, Ngô Thị Thủy, Một số giải pháp phát triển chăn nuôi bò sữa tại huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội, Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2, 2012.

3. Vũ Thị Minh Ngọc, Mai Quyên, Ứng dụng mô hình phân phôi trễ trong nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4, 2012.

4. Mai Quyên, Cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế Asean, Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4, 2015.

5. Mai Quyên, Vũ Thị Minh Ngọc, Phân tích kết quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường tại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2016, Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3, 2018.

6. Mai Quyên, Nguyễn Phượng Lê, Chi trả dịch vụ hệ sinh thái: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Kinh tế và dự báo, 8, 22, 2019.

7. Mai Quyên, Nguyễn Phượng Lê, Chính sách chi trả dịch vụ môi trường ở Costa Rica, Kinh tế và Quản lý, 30, 2019.

B. Quốc tế

7.2. SÁCH [4]

  • Giáo trình

Nguyễn Quang Hà (Chủ biên), Mai Quyên, Giáo trình kinh tế vi mô II, Hà Nội, Nông Nghiệp, 2017.

  • Bài giảng

1. Mai Quyên, Bài giảng Kinh tế vi mô II, Đại học Lâm Nghiệp, 2013.

2. Nguyễn Thị Hải Ninh, Mai Quyên, Bài giảng Kinh tế đất, Đại học Lâm Nghiệp, 2014.

3. Ngô Thị Thủy, Trần Thị Tuyết, Mai Quyên, Vũ Thị Minh Ngọc, Bài giảng Kinh tế vi mô I, Đại học Lâm Nghiệp, 2016.

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 


Chia sẻ