Lý lịch khoa học giảng viên Lý lịch khoa học giảng viên

Th.S Nguyễn Thị Thùy

19 tháng 8, 2020

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy          Giới tính:Nữ

Năm sinh:1987

Ngạch giảng viên: Hạng 2

Chức vụ:

Học vị: Thạc sỹ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Tiếng anh B1

Đơn vị công tác: BM Kinh tế - Khoa KT&QTKD – ĐH Lâm Nghiệp

Số điện thoại: 0936.874.301

Email: thuy.nguyen879@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2010, Cử nhân, Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 • 2016, Thạc sỹ, Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

      (Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

 •  Từ T11/2011 – T11/2012: Giảng viên tập sự tại khoa KT&QTKD trường ĐH Lâm nghiệp
 • Từ T12/2012 đến nay: Giảng viên, Khoa KT&QTKD Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Quản lý Nhà nước về kinh tế, Kinh tế đầu tư.

 • Sau Đại học
 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

Kinh tế; Quản lý kinh tế.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 (Trật tự trình bày Đề tài/Chương trình/dự án/nghiệm vụ KH&CN: tên đề tài/dự án /nhiệm vụ, đề tài cấp quản lý, mã số (nếu có), năm bắt đầu đến năm kết thúc)

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 • Cấp Bộ
 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 • Cấp Cơ sở

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 • Cấp Bộ
 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 • Cấp Cơ sở

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Chu Thi Thu, Nguyễn Hữu Duyến,  Nguyễn Thị Thùy, Mối quan hệ giữa khả năng tiếp cận nước cho sản xuất nông nghiệp và thu nhập của các hộ gia đình vùng cao ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí KH&CN Lâm Nghiệp, 2015

B. Quốc tế

7.2. SÁCH 

.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 


Chia sẻ