Lý lịch khoa học giảng viên Lý lịch khoa học giảng viên

TS. Trịnh Quang Thoại

19 tháng 8, 2020

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Trịnh Quang Thoại             Giới tính: Nam

Năm sinh: 1978

Ngạch giảng viên: Giảng viên hạng III

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh

Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế & QTKD, Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0912381910

Email: thoaivuf@gmail.com; thoaitq@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (Năm tốt nghiệp, bậc đào tạo, chuyên ngành, nơi đào tạo)

 •  2000, Cử nhân, Kinh tế Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • 2010, Thạc sĩ, Kinh tế Nông nghiệp, Đại học Quốc gia Philippines Los Baños
 • 2017, Tiến sĩ, Kinh tế Nông nghiệp, Đại học Quốc gia Philippines Los Baños

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

 • 06/2001 - 12/2003: Nghiên cứu viên, Phòng nghiên cứu Kinh tế-thị trường, Viện nghiên cứu rau quả Trung ương.
 • 01-10/2004: Nghiên cứu viên, Bộ môn phân tích định lượng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • 01/2005 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Kinh tế lượng, Kinh tế tài nguyên, Kinh tế du lịch, Phương pháp nghiên cứu kinh tế

 • Sau Đại học

Kinh tế lượng, Kinh tế vi mô, Kinh tế tài nguyên và quản lý môi trường, Định giá tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên đất

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng:

Phân tích dự án, Phát triển cộng đồng, Khởi nghiệp, Phân tích thị trường, Liên kết thị trường và chuỗi giá trị, Các phương pháp phân tích số liệu sử dụng các phần mềm thống kê.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

Kinh tế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Phát triển bền vững, Phát triển nông thôn, Biến đổi khí hậu, Định giá tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 (Trật tự trình bày Đề tài/Chương trình/dự án/nghiệm vụ KH&CN: tên đề tài/dự án /nhiệm vụ, đề tài cấp quản lý, mã số (nếu có), năm bắt đầu đến năm kết thúc)

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 • Cấp Bộ
 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 1. Giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao của Hà Nội, Đề tài cấp thành phố, 01X-10, 2018-2020.
 • Cấp Cơ sở
 1. Một số biện pháp thu hút sinh viên vào học tại trường Đại học Lâm nghiệp, Đề tài cấp cơ sở, 2011.
 2. Một số giải pháp nhằm thu hút thí sinh dự tuyển vào trường Đại học Lâm nghiệp, Đề tài cấp cơ sở, 2012.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Nghiên cứu khả năng thích ứng của người nghèo ở nông thôn với rủi ro thiên tai và biến đổi kinh tế - xã hội, Đề tài cấp Nhà nước, KX.02.10/11-15, 2012-2014.
 2. Giải pháp giảm nghèo bền vững cho các vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Việt Nam đến năm 2030, Đề tài cấp Nhà nước, CTDT.43.18/16-20, 2018-2020.
 • Cấp Bộ
 1. Các giải pháp kinh tế, thị trường và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại rau chủ yếu ở ven hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng, Đề tài cấp Bộ, 2001-2003.
 2. Đánh giá thình hình thực hiện Quyết định 178/2001/QĐ-TTg và đề xuất sửa đổi chính sách hưởng lợi đối với cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng được giao, thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp, Đề tài cấp Bộ, 2005-2006.
 3. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách cho thuê rừng và phát triển thị trường quyền sử dụng đất rừng sản xuất ở Việt Nam, Đề tài cấp Bộ, 2007-2008.
 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 1. Giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình, Đề tài cấp Tỉnh, 2018-2019.
 • Cấp Cơ sở

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước (Tên tác giả /các tác giả, tên bài viết, tên tạp chí, tập, (số), năm công bố)

 1. Lê Thị Thanh Hảo, Vũ Ngọc Huyên, Trịnh Quang Thoại. Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn và hiệu quả sử dụng vốn vay ưu đãi của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 17, quyển 4, trang 332-342, 2019.
 2. Nguyễn Quang Hà, Trịnh Quang Thoại. Sử dụng thông tin thời tiết để thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp: trường hợp nghiên cứu tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 15, quyển 8, trang 1014-1021, 2017.
 3. Trần Đình Thao, Nguyễn Thị Minh Thu, Trịnh Quang Thoại. Quản lý rủi ro từ biến động kinh tế-xã hội: can thiệp của Chính phủ và ứng phó của hộ nghèo ở nông thôn. Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 9, quyển 448, trang 53-60, 2015.
 4. Trịnh Quang Thoại. Bước đầu áp dụng mô hình APM trong dự báo lâm nghiệp: trường hợp nghiên cứu thí điểm tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 4, trang 131-140, 2014.
 5. Trịnh Quang Thoại, Chu Thị Hồng Phượng. Giải pháp thu hút thí sinh thi tuyển vào trường Đại học Lâm. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, số 4, trang 128-137, 2013.

 

B. Quốc tế

 1. Tran Van Chu, Trinh Quang Thoai, Cao Quoc An, Pham Minh Toai, Leni D. Camacho, Hoang Van Sam. Contribution of forest to rural households' livelihood: evidences from Da river basin in the northwest mountainous region of Vietnam. Forest and Society, Vol.3, No.2, pg 235-247, 2019.
 2. Trinh Quang Thoai, Roberto F. Rañola, Jr. and Leni D. Camacho. The Importance of Weather Forecasts and Meteorological Information in Adaptation to Climate Change in Agricultural Production: Some Preliminary Findings. The Philippines Agricultural Scientist, Vol.101, No.4, pg 377-392, 2018.
 3. An, L.T, Markowski, J., Bartos, M., Trinh Quang Thoai, Tuan, T.H. and Rzenca, A. Tourist and Local Resident Preferences for the Northern Yellow-Cheeked Gibbon (Nomascus annamensis) Conservation Program in Bach Ma National Park. Tropical Conservation Sciences, Vol.11, No.1, pg 1-16, 2018.
 4. Thoai Quang Trinh., Roberto F. Rañola, Jr., Leni D. Camacho and Elisabeth Simelton. Determinants of Farmers' Adaptation to Climate Change in Agricultural Production in the Central Region of Vietnam. Land Use Policy, Vol.70, pg 224-231, 2018.
 5. Trinh Quang Thoai and Roberto F. Rañola, Jr. Willingness to Accept on Payment Level to Participate in Forest Management of Upland Farmers in Northwest Mountainous Region of Vietnam. Philippines Agricultural Scientist, Vol.94, No.1,pg 46-53, 2011.
 6. Trinh Quang Thoai and Roberto F. Rañola, Jr. Decision Making by Upland Farmers on Forest Management in the Northwest Mountainous Region of Vietnam. International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, Vol.16, No.1, pg 68-82, 2010.

7.2. SÁCH

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(


Chia sẻ