Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

10 tháng 10, 2016

         Tính đến tháng 10 năm 2016,  Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh có tổng số cán bộ, viên chức, giảng viên là 114 người, trong đó:Cán bộ nam: 30 người, Cán bộ nữ: 84 người, Tiến sĩ: 9 người, Thạc sĩ: 73 người, Cử nhân/Kỹ sư: 32 người.

Cơ cấu tổ chức của khoa được tổ chức như sau:

1. Ban Chủ nhiệm khoa

2.Các đơn vị trực thuộc: 08 đơn vị

3. Các tổ chức đoàn thể

  

update: 17/074/2018 


Chia sẻ

GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU