HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

8 tháng 10, 2016

 

 

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH CỦA BỘ MÔN KINH TẾ:

    - Nghiên cứu công tác tổ chức quản lý và tổ chức SX và hiệu quả sản xuất của DN

      - Nghiên cứu về thể chế, chính sách, nghiên cứu về xây dựng phương án SXKD, nghiên cứu về xác định giá trị DN

      - Nghiên cứu về rủi ro trong SXKD

      - Đánh giá tổng giá trị kinh tế của rừng…

      - Tìm hiểu mức bằng lòng chi trả (WTP) của người dân để giảm thiểu ô nhiễm không khí ở các khu công nghiệp

      - Nghiên cứu mối liên kết kinh tế trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

      - Giải pháp  nâng cao hiệu quả tạo việc làm cho lao động nữ

      - Nghiên cứu ứng xử trong kinh doanh dịch vụ du lịch 


Chia sẻ