TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Từ 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 4

05/5/2021

14h:00'

Họp giao ban Khoa

Trưởng, Phó Khoa; Trưởng các Bộ môn, Giám đốc Trung tâm; Chủ tịch công đoàn; Đoàn thanh niên; Trợ lý SĐH, ĐH

P103-T10

Trưởng Khoa

Bùi Thị Minh Nguyệt

15h:00'

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường

Bùi Thị Minh Nguyệt

Phòng họp A

Chủ tịch công đoàn Trường Nguyễn Sỹ Hà

 

Nơi nhận:

-Trưởng các đơn vị trong Khoa;

-Bí thư liên chi;

-Chủ tịch công đoàn;

-Lưu:VPK

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Nguyệt

 


Chia sẻ
Hiển thị 1 - 1 of 27 kết quả.
của 27