Cán bộ & Giảng viên Cán bộ & Giảng viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TIN HOC

22 tháng 6, 2017
 

1. ThS. Mai Hà An

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

Email: maihaan24@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

 

2. Th.S. Hoàng Việt Dũng

Chức vụ:  Giảng viên

Email: vietdungvfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

3. Khương Thị Quỳnh

Chức vụ: Giảng viên

Email: khuongquynhht@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

4. Nguyễn Việt Tiệp

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Trang thông tin cá nhân - Website

 

5. Vũ Minh Cường

Chức vụ: Giảng viên

Email: 

Trang thông tin cá nhân - Website

 

 

6. Trần Xuân Hòa

Chức vụ: Giảng viên

Email: hoatx@vfu.edu.vn

Trang thông tin cá nhân - Website

 

 

 

 

      update: 28/03/2023

Chia sẻ

Article Summary Article Summary