Trung tâm thực hành Trung tâm thực hành

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM

22 tháng 6, 2017
 

NCS.ThS. Nguyễn Văn Khoa

Chức vụ: Giám đốc

Email: nvkban@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

Nguyễn Thị Lan Xuân

Chức vụ: 

Email:lanxuan.77@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chức vụ: 

Email: phuongthaont668@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

Đỗ Văn Hạnh

Chức vụ: 

Email: hanhdv@vfu.edu.vn

Trang thông tin cá nhân - Website

 

Bùi Thị Vân

Chức vụ: 

Email: vanbt@vfu.edu.vn

Trang thông tin cá nhân - Website

 

Bùi Văn Nội

Chức vụ: 

Email: noibv@vfu.edu.vn

Trang thông tin cá nhân - Website

 

Lê Thị Công Ngân

Chức vụ:  

Email: nganlc@vfu.edu.vn

Trang thông tin cá nhân - Website

 

Vũ Minh Cường

Chức vụ: 

Email:minhcuongtt2006@yahoo.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật