Lịch tuần 23 ( từ 05/6 - 09/6/2017)

5 tháng 6, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QTKD

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017)

 

 

Tuần 23 năm 2017

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 2

05/6/2017

9h00'

Họp giao ban Khoa

Trưởng, Phó trưởng Khoa;Trưởng các Bộ môn, giám đốc trung tâm thực hành;Trợ lý đại học và sau đại học;Đại diện công đoàn

 

Phòng 115-A1

Trưởng khoa

Trần Hữu Dào

16h00'

Nộp biên bản họp bộ môn về kết quả sinh viên đánh giá môn học/giảng viên

Các bộ môn trong khoa

P114-A1

 

Thứ 3

06/6/2017

8h00'

Họp giao ban công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6, 7

Trưởng, Phó Khoa

Phòng họp C

Hiệu trưởng

 Trần Văn Chứ

15h00'

Họp Hội đồng rà soát nghiên cứu sinh

Các giảng viên là Tiến sĩ trong Khoa; thầy Nguyễn Văn Tuấn; thầy Lê Đình Hải; cô Trần Thị Thu Hà

Phòng 115-A1

 

16h00'

Nộp Báo cáo tổng kết công tác đánh giá cán bộ giảng dạy năm học 2016-2017

Các bộ môn trong khoa

P114-A1

 

Thứ 5

08/6/2017

15h00'

Nộp báo cáo kết quả dự giờ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Các bộ môn trong khoa

P114-A1

 

Thứ 6

09/06/2017

10h15'

Gặp mặt NCS ngành KTNN niên khóa 2017 -2020

NCS và Khách mời

P 312 – A1

BCN Khoa

Nơi nhận:

- Các bộ môn, trung tâm thực hành;

- Lưu:VP Khoa.

TRƯỞNG KHOA

                               

 

                     

 

 

 

 


Chia sẻ