Lịch tuần 08 ( từ 20/02- 25/02/2017)

20 tháng 2, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QTKD

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017)

 

 

Tuần 08 năm 2017

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 3

21/02/2017

8h30'

Ký kết thỏa tuận ghi nhớ giữa trường Đại học Lâm nghiệp và một số trường THPT

Theo thông báo số 173/TB-ĐHLN-XTTS&TVVL ngày 15/02/2017

Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn

Thứ 4

22/02/2017

15h00'

Hội nghị "Trường Đại học Lâm nghiệp với nâng cao chất lượng đào tạo và tự chủ, hội nhập quốc tế"

Các nhà khoa học có học vị Tiến sĩ, Bí thư các chi bộ; Trưởng và phó các đơn vị; Trưởng và phó các bộ môn và tương đương thuộc khoa;Bí thư chi đoàn, Ban cán sự các lớp sinh viên

Hội trường G6

Hiệu trưởng

Trần Văn Chứ

Thứ 5

23/02/2017

7h30'

Họp bàn cơ chế khoán các dịch vụ trong toàn trường

TS.Bùi Thị Minh Nguyệt

Phòng họp A

Hiệu trưởng

Trần Văn Chứ

Thứ 6

24/02/2017

7h30'

 

Họp rà soát quy chế chi tiêu nội bộ

TS.Bùi Thị Minh Nguyệt

Phòng họp A

Hiệu trưởng

Trần Văn Chứ

Nơi nhận:

- Các bộ môn, trung tâm thực hành;

- Lưu:VP Khoa.

TRƯỞNG KHOA

                               

 

                     

 

 

 

 

 


Chia sẻ