Lịch công tác tuần 7 ( từ 13-19/2/2017)

12 tháng 2, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QTKD

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017)

 

 

Tuần 07 năm 2017

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 2

13/02/2017

9h00'

Họp giao ban Khoa

Trưởng, Phó trưởng Khoa;Trưởng các Bộ môn, giám đốc trung tâm thực hành;Trợ lý đại học và sau đại học;Đại diện công đoàn

 

Phòng 115-A1

Trưởng khoa

Trần Hữu Dào

Thứ 3

14/02/2017

15h00'

Họp Ban nữ công trường mở rộng

Các thành viên Ban nữ công trường, trưởng các tiểu ban của ban nữ công

Phòng họp A

Bà Bùi Thị Minh Nguyệt

Thứ 4

15/02/2017

8h30'

Hội nghị "Trường Đại học Lâm nghiệp với nâng cao chất lượng đào tạo và tự chủ, hội nhập quốc tế"

Các nhà khoa học có học vị Tiến sĩ, Bí thư các chi bộ; Trưởng và phó các đơn vị; Trưởng và phó các bộ môn và tương đương thuộc khoa

Hội trường G6

Hiệu trưởng

Trần Văn Chứ

Thứ 5

16/02/2017

14h30'

Họp Đảng ủy

TS.Bùi Thị Minh Nguyệt

Phòng họp A

Bí thư Đảng ủy

Trần Văn Chứ

Nơi nhận:

- Các bộ môn, trung tâm thực hành;

- Lưu:VP Khoa.

TRƯỞNG KHOA

                               

 

                     

 

 

 

 


Chia sẻ