Lịch tuần 2- 2017 ( 9/1 - 15/1/2017)

10 tháng 1, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QTKD

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 9/1/2017 ĐẾN NGÀY 15/1/2017)

 

 

Tuần 2 năm 2017

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 4

11/1/2017

14h00

Đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016; Công tác xây dựng Đảng thường kỳ

Bà Nguyệt

Phòng họp A

Bí thư Đảng ủy

Trần Văn Chứ

Thứ 5

12/1/2017

 7h30

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2016

Toàn thể công chức, viên chức, LĐHĐ do hiệu trưởng ký

Hội trường G6

Hiệu trưởng

Trần Văn Chứ

 

Nơi nhận:

- Các bộ môn, trung tâm thực hành;

- Lưu:VP Khoa.

 

TRƯỞNG KHOA

 

Trần Hữu Dào

                               

 

                   

 

 

 


Chia sẻ