TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA:KINH TẾ&QTKD

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 21/10/2016)

 

 

Tuần 43 năm 2016

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Thứ 3

18/10/2016

14h30’

Làm việc, giao lưu thể thao với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

1.TS.Bùi Thị Minh Nguyệt

2.ThS.Hồ Thị Xuân Hồng

3.CN.Nguyễn Minh Thùy

Phòng họp A

TS.Bùi Thị Minh Nguyệt

Thứ 4

19/10/2016

7h30’

Đánh giá cán bộ giảng dạy

Theo như Quyết định số 2433/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 22 tháng 8 năm 2016

P105-G2

PGS.TS.Trần Hữu Dào

19h30’

Tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 6 năm ngày phụ nữ Việt Nam

Theo Thông báo số 2886/TB-ĐHLN-BGH-CĐ

Hội trường G6

Ban nữ công

Thứ 5

20/10/2016

9h00’

Họp triển khai xây dựng định hướng và kế hoạch hoạt động KHCN khoa

Thành viên trong Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa

P115-A1

PGS.TS.Trần Hữu Dào

Nơi nhận:

- Các bộ môn, trung tâm thực hành;

- Lưu:VP Khoa.

TRƯỞNG KHOA

 

Trần Hữu Dào

                               

 

           

 

 

 

 


Chia sẻ
Hiển thị 18 - 18 of 19 kết quả.
của 19