Cán bộ & Giảng viên Cán bộ & Giảng viên

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LUẬT

23 tháng 10, 2016

1. NCS.Ths Võ Mai Anh

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Email: vomaianh74@yahoo.com

Trang thông tin cá nhân - Website

2. NCS. Ths Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chức vụ: Giảng viên

Email: bichvfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

3. Ths Vũ Ngọc Chuẩn

Chức vụ: Giảng viên

Email: chuanvn@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

4. NCS. Ths Nguyễn Thị Tiến

Chức vụ: Giảng viên

Email: tienvfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

5. Ths Nguyễn Thu Trang

Chức vụ: Giảng viên

Email: thutrang.civillaw@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

 


Chia sẻ

Article Summary Article Summary