Cán bộ & Giảng viên Cán bộ & Giảng viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TIN HOC

22 tháng 6, 2017
 

TS. Trần Hồng Diệp

Chức vụ: Trưởng bộ môn; Giảng viên

Email: diepthd@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

ThS. Mai Hà An

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

Email: maihaan24@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

Khương Thị Quỳnh

Chức vụ: Giảng viên

Email: khuongquynhht@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

Trần Bá Phan

Chức vụ: Giảng viên

Email: phantb62012@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

Đặng Thị Kim Anh

Chức vụ: Giảng viên

Email: kimanh0602@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

Trần Xuân Hòa

Chức vụ: Giảng viên

Email: hoatx@vfu.edu.vn

Trang thông tin cá nhân - Website

 

Th.S. Hoàng Việt Dũng

Chức vụ:  Giảng viên

Email: vietdungvfu@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

 

Th.S. Nguyễn Hoàng Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Email:ngọc.nh2014@gmail.com

Trang thông tin cá nhân - Website

      update: 28/02/2019

Chia sẻ

Article Summary Article Summary