NCS Hoàng Thị Hảo bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

24 tháng 10, 2017

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NGHIÊN CỨU SINH HOÀNG THỊ HẢO

Chiều ngày 18/10/2017, Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hảo - Giảng viên bộ môn tài chính - kế toán đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường tại trường Đại học Thương mại, chuyên ngành Quản lý Kinh tế, mã số: 62.34.04.10.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 599a/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ngày 13 tháng 09 năm 2017 của Trường Đại học Thương mại, gồm:

STT

Họ tên Thành viên

Hội đồng

Đơn vị công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

GS.TS Phạm Vũ Luận

Trường ĐH Thương mại

Chủ tịch Hội đồng

2

GS.TS Đặng Đình Đào

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Phản biện 1

3

PGS.TS. Nguyễn Quang Hồng

Học viện Hành chính QG Việt Nam

Phản biện 2

4

PGS.TS Đỗ Thị Phi Hoài

Học viện Tài chính

Phản biện 3

5

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên

Trường ĐH Thương mại

Ủy viên Thư ký

6

PGS.TS Vũ Đức Minh

Văn phòng Chính phủ

Ủy viên

7

PGS.TS Phạm Thị Tuệ

Trường ĐH Thương Mại

Ủy viên

 

Tên đề tài luận án "Hoàn thiện các chính sách giảm nghèo ở tỉnh Quảng Ninh", được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học  của PGS.TS Hà Văn Sự và PGS.TS. Bùi Tất Thắng.

Sau khi Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hảo trình bày tóm tắt kết quả luận án, các Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp đến, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên - Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 62.34.04.10 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS Phạm Vũ Luận - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Nghị quyết của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả đã đạt được và những đóng góp mới của Luận án về mặt học thuật, lý luận và giá trị thực tiễn, đồng thời, cũng chỉ rõ những điểm còn hạn chế về nội dung lẫn hình thức của Luận án để Nghiên cứu sinh hoàn thiện hơn.

Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ phong phú thêm lý luận về "Nghèo" và "Chính sách giảm nghèo", cũng như, đưa ra được cấu trúc, chu trình, nguyên tắc, các tiêu chí đánh giá, các công cụ và các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách giảm nghèo. Bên cạnh đó, đề tài cũng đã xác định được những đặc thù về nghèo và những nguyên nhân gây ra nghèo ở tỉnh Quảng Ninh dựa trên quá trình phân tích, khảo sát thông qua 6 chính sách giảm nghèo. Việc sử dụng phương pháp định lượng phân tích các nhân tố khám phá (EPA) trên phần mềm SPSS 22.0 đã ước lượng và kiểm định được những tác động của các chính sách đến chất lượng giảm nghèo. Kết quả này đã đánh giá giúp cho các đơn vị thực thi chính sách nhận ra được rõ nét những mặt tích cực mà mỗi chính sách mang lại, cũng như những đểm bất cập trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách. Từ những kết quả đạt được, Nghiên cứu sinh đưa ra một số dự báo liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo ở tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2020 và những năm tiếp theo và đề xuất 2 nhóm giải pháp chính hoàn thiện chính sách, bao gồm: nhóm giải pháp chung và nhóm giải pháp cụ thể cho từng chính sách bộ phận riêng lẻ.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hảo đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn của đề tài. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Viện, Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hảo xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án.

Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hảo bảo vệ trước hội đồng

Hội đồng và Thầy  hướng dẫn chúc mừng  Nghiên cứu sinh

Bộ môn Tài chính Kế toán đến chung vui cùng Nghiên cứu sinh

 

Nguồn: Bộ môn TC- KT

 

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật