NCS Đoàn Thị Hân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

9 tháng 10, 2017

Chiều 04/10/2017, Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Hân - Giảng viên bộ môn Tài chính kế toán đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp viện tại viện Quản lý kinh tế Trung ương, chuyên ngành Quản lý Kinh tế, mã số: 62 34 04 10

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 620/QĐ-QLKTTW ngày 27 tháng 07 năm 2017 của Viện trưởng viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, gồm:

STT

Họ tên Thành viên

Hội đồng

Chức danh trong Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

1

PGS.TS Trần Công Sách

Chủ tịch

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2

PGS. TS Đinh Xuân Hạng

Phản biện 1

Học viện Tài chính

3

PGS. TS Chu Tiến Quang

Phản biện 2

Chuyên gia kinh tế độc lập

4

PGS. TS Lê Trọng Hùng

Phản biện 3

Bộ Giáo dục và đào tạo

5

TS Đặng Thị Thu Hoài

Ủy viên Thư ký

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

6

TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

Ủy viên

Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT

7

PGS.TS Nguyễn Quốc Thái

Ủy viên

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

Tên đề tài luận án "Huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc Việt Nam", được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học  của PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn Và  TS. Lê Xuân Sang.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Hân trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, TS Đặng Thị Thu Hoài Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 62 34 04 10 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS Trần Công Sách - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Nghị quyết của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế về nội dung, hình thức của Luận án để NCS khắc phục.

Kết quả chính của Luận án đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về huy động và sử dụng nguồn lực tài chính thực hiện chương trình nông thôn mới. Đồng thời chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả huy động và sử dụng các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Đề xuất một số giải pháp tăng cường huy động và sử dụng hợp lý nguồn lực tài chính thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cho các tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc tới năm 2020 và những năm tiếp theo.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Đoàn Thị Hân đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Viện, NCS Đoàn Thị Hân xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Hân bảo vệ trước Hội đồng

Hội đồng và Thầy hướng dẫn chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn – Giáo viên hướng dẫn, đại diện Trường đại học Lâm Nghiệp phát biểu và tặng hoa NCS

TS Nguyễn Văn Hợp – Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, đại diện Khoa chúc mừng NCS

Chúc mừng NCS Đoàn Thị Hân đã bảo vệ thành công luận án!

Nguồn: Bộ môn TCKT


Chia sẻ

Tin nổi bật