HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH- BỘ MÔN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

25 tháng 10, 2016

 

- Các hướng nghiên cứu KHCN trọng tâm; các hướng NCKH sinh viên, lĩnh vực tự vấn chuyển giao công nghệ; Dịch vụ NCKH, Dịch vụ khác...

- Phân tích tài chính, thống kê và kế toán tài chính

- Tài chính

- Kinh tế lâm nghiệp

- Phân tích tài chính

- Kinh tế nông nghiệp, quản lý kinh tế

- Thống kê phân tích, kinh tế

- Tài chính, ngân hàng, thuế, kế toán, kinh tế

- Thống kê, kế toán, tài chính

- Thống kê phân tích , tài chính, kế toán

- Các chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam
- Phương pháp giảng dạy các môn học kế toán
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán
- Báo cáo và phân tích báo cáo tài chính,
- Thuế và các vấn đề về quản lý thuế, kế toán thuế tại Việt Nam
- Quản lý tài chính doanh nghiệp
- Quản lý tài chính công
- Phân tích tài chính danh nghiệp
- Chính sách phát triển kinh tế- tài chính
- Nghiên cứu định lương trong phát triển kinh tế xã hội


Chia sẻ

Tin nổi bật