CÔNG TRÌNH VÀ ẤN PHẨM KHOA HỌC

8 tháng 10, 2016

 

 

Đề tài và sản phẩm nghiên cứu khoa học của bộ môn, thành viên bộ môn

      - Tập thể bộ môn kinh tế trong những năm qua đã tham gia thực hiện hàng chục những đề tài từ cấp Bộ môn, cấp cơ sở đến cấp Bộ với chất lượng nghiệm thu đạt loại xuất sắc. Ngoài việc tham gia thực hiện các đề tài nghiên  cứu khoa học các cấp tập thể giáo viên bộ môn còn tham gia tư vấn ngắn hạn về lĩnh vực kinh tế - xã hội và chính sách Nông lâm nghiệp.

      - Thực hiện hoàn thiện tài liệu phục vụ giảng dạy, trong những năm qua Bộ môn kinh tế đã xuất bản được nhiều giáo trình, bài giảng cho các môn học thuộc Bộ môn đảm nhiệm như:

- Bài giảng môn Kinh tế lâm nghiệp,

- Bài giảng Kinh tế vi mô 2,

- Bài giảng Địa lý Kinh tế,

- Bài giảng Kinh tế tài nguyên,

- Bài giảng Kinh tế đất

- Bài giảng Kinh tế vi mô 1

- Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế

- Bài giảng Toán ứng dụng trong quản lý….

 


Chia sẻ